ราคาน้ำมันวันนี้
ธนาคารกรุงเทพ

PostHeaderIcon สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะลงทุนโรงผลิตน้ำแข็ง

เนื่องจากเมืองไทยมีอากาศร้อน น้ำแข็ง จึง มีบทบาทที่จะช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดี การทําน้ำแข็งเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะสภาพอากาศในประเทศเอื้ออํานวยปัจจุบันนี้ โรงงานน้ำแข็งยังมีจํานวนน้อย จะเห็นไดว่าโรงงานน้ำแข็งมีอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 โรง เท่านั้นในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละเขต ขณะที่ประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจากการเกิด การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ทําให้ความต้องการบริโภคน้ำแข็งเพิ่มจํานวนขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญอย่างไรก็ตาม การจัดตั้งโรงผลิตน้ำแข็งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหตุผลเพราะธุรกิจนี้อาศัยเงินลงทุนสูง ขณะเดียวกัน ธุรกิจนี้ก็แข่งขันกันสูง และมีการกําหนดพื้นที่ขาย สําหรับผู้ประกอบการราย

อ่านเพิ่มเติม...